Trang nhất » Rss

Danh sách các mục RSS của websiteRss
Tin Tức
Tin hoạt động
Tin công nghệ
Các bài viết khác
THÔNG TIN PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP
Các số năm 2012
Số tháng 1/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 2/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 3/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 4/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 5/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 6/2012
Một số văn bản của các Bộ
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 7/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 8/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 9/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 10/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 11/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 12/2012
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Các số năm 2013
Số 01 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 02 năm 2013
VĂN BẢN PHÁP QUY
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 03 năm 2013
VĂN BẢN PHÁP QUY
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 04 năm 2013
VĂN BẢN PHÁP QUY
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 05 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 06 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 07 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 08 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 09 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 10 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 11 năm 2013
VĂN BẢN PHÁP QUY
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 12 năm 2013
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Các số năm 2014
Số 01 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 02 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 03 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 04 năm 2014
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số 05 năm 2014
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số 06 năm 2014
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin Tiêu chuẩn
Số 7 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 8 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 9 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 10 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 11 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số 12 năm 2014
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Các số năm 2015
Số tháng 1 năm 2015
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 2 năm 2015
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 3 năm 2015
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 4 năm 2015
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỂM TIN
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Số tháng 5 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 6 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 7 năm 2015
Văn bản pháp quy
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 8 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 9 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 10 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 11 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 12 năm 2015
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Các số năm 2016
Số tháng 01 năm 2016
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 02 năm 2016
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 03 năm 2016
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 4 năm 2016
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 5 năm 2016
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 6 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 7 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 8 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 9 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 10 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 11 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 12 năm 2016
Một số văn bản của các Bộ, Ngành
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Các số năm 2017
Số tháng 01 năm 2017
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 02 năm 2017
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 03 năm 2017
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 4 năm 2017
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 5 năm 2017
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 6 năm 2017
Văn bản quy phạm pháp luật
Điểm tin
Thông tin tiêu chuẩn
Số tháng 7 năm 2017
Một số văn bản của các Bộ, ngành
Điểm tin
Các tiêu chuẩn ban hành trong tháng
Số tháng 8 năm 2017
Một số văn bản của các Bộ, ngành
Điểm tin
Các tiêu chuẩn ban hành trong tháng
Số tháng 9 năm 2017
Một số văn bản của các Bộ, ngành
Điểm tin
Các tiêu chuẩn ban hành trong tháng
Số tháng 10 năm 2017
Một số văn bản của các Bộ, ngành
Điểm tin
Các tiêu chuẩn ban hành trong tháng
Số tháng 11 năm 2017
Một số văn bản của các Bộ, ngành
Điểm tin
Các tiêu chuẩn ban hành trong tháng
Số tháng 12 năm 2017
Một số văn bản của các Bộ, ngành
Điểm tin
Các tiêu chuẩn ban hành trong tháng
Giới thiệu Trung tâm
Sơ đồ website
Các tổ chức tiêu chuẩn hóa
Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN
Tiêu chuẩn quốc tế
Tiêu chuẩn khu vực
Tiêu chuẩn nước ngoài
Tiêu chuẩn chuyên ngành
Dịch vụ thông tin
Thành viên thông tin ISMQ
Ấn phẩm thông tin
Danh mục tiêu chuẩn quốc gia TCVN
Thông tin phục vụ doanh nghiệp
Các ấn phẩm khác
Hỗ trợ khách hàng
Giới thiệu các bộ tiêu chuẩn mới
Thông báo tài liệu mới
Văn bản/Tiêu chuẩn mới cập nhật
Sản phẩm
Giới thiệu - Quảng bá
Download
Thành viên ISMQ
Kho tài liệu của Trần Ngọc Dũng
Kho tài liệu của ABC
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LONG AN
Thư viện tài liệu
CHI NHÁNH công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 - Nhà máy Xi măng Bình Phước
Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn
Công ty Cổ Phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam
Công ty cổ phần nhựa Bình Minh
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Công ty cổ phần Tập Đoàn Vinacontrol
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ
Công ty hữu hạn xi măng lukS (vietnam)
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VĨNH LONG
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GAS VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHODAI TẠI HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHONG DINH
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VN
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÁI BÌNH
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
Công ty TNHH SN Nhựa & TM Lý Xuân Lan
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ CTCP
FRIESLANDCAMPINA VIETNAM
TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
VIỆN LUYỆN KIM ĐEN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
CÔNG TY LIÊN DOANH THUỐC LÁ BAT-VINATABA
Website liên quan
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC STAMEQ
Hệ thống các Chi cục TCĐLCL
 

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web này so với trang cũ thế nào?

Giao diện và chức năng tra cứu tiêu chuẩn tốt hơn hẳn

Giao diện hợp lý hơn nhưng tra cứu thông tin còn khó khăn

Tra cứu thông tin vẫn khó khăn

SỐ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 125


Hôm nayHôm nay : 13788

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 723812

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24665722

Đấu thầu - Mua sắm công

  Các dự án đã triển khai
  Các dự án đang triển khai

HỖ TRỢ


Báo giá tiêu chuẩn

Name: Phạm Thị Nhung

Name: Nguyễn Duy Anh
Phone: 04.3.7565467
dichvutdc@tcvn.gov.vn

*****************************

Tư vấn - Đào tạo

Name: Cấn Thị Quỳnh Nga

Khu vực phía Nam

Name: Tô Kim Phượng
Phone: 08.62912186 - 08.62735866
tttthcm@tcvn.gov.vn

Hướng dẫn tra cứu trên website

Name: Vũ Xuân Mạnh
Phone: 04.37563900
tttt@tcvn.gov.vn