Hỏi: đề nghị cho biết phạm vi áp dụng của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật?

Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hỏi: đề nghị cho biết đối tượng áp dụng luật tiêu chuẩn và quy chuẩn?

Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn tại Việt Na

Hỏi: đề nghị cho biết hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn gồm những gì?

Trả lời: hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn gồm: xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn; Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật gồm: xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

Hỏi: đề nghị cho biết hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn gồm những gì?

Trả lời: hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn gồm: xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn; Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật gồm: xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẶT MUA TIÊU CHUẨN