Công nghệ thông tin
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Công nghệ thông tin   /   Xây dựng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu, phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xây dựng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu, phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xây dựng phát triển nguồn cơ sở dữ liệu, phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Xây dựng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Duy trì hệ thống CSDL tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.