Công nghệ thông tin
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Công nghệ thông tin   /   Xây dưng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu, phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xây dưng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu, phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xây dưng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu, phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Xây dưng, phát triển nguồn cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TCĐLCL. Duy trì hệ thống CSDL tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục. – Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.