Công nghệ thông tin
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Công nghệ thông tin   /   Xây dưng, quản trị hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin

Xây dưng, quản trị hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin

Xây dưng, quản trị hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin
– Xây dưng, quản trị hệ thống mạng Tổng cục và Trung tâm
– Duy trì các trang thiết bị CNTT của Tổng cục phục vụ quản lý nhà nước như: Hệ thống máy chủ, router, switch, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, hệ thống mạng,..
– Xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm CNTT phục vụ đắc lực cho công tác của các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, các đơn vị chi cục TCĐLCL địa phương.