Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Hướng dẫn của ISO về Net zero

Hướng dẫn của ISO về Net zero

Năm 2022, ISO đã công bố Hướng dẫn số 42/2022 về Net zero (IWA 42:2022 Net zero guidelines), đây là tài liệu hướng dẫn về các nguyên tắc và các khuyến nghị nhằm tạo điều kiện cho một cách tiếp cận chung, toàn cầu nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 thông qua việc điều chỉnh các sáng kiến tự nguyện và áp dụng tiêu chuẩn, chính sách cũng như quy định quốc gia và quốc tế.

Tài liệu này cung cấp cho các tổ chức quản trị và tổ chức khác để đóng góp hiệu quả vào các nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5°C bằng cách đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về đóng góp chung và công bằng, đồng thời công nhận khả năng của các tổ chức cá nhân trong việc góp phần đạt được phát thải ròng bằng 0 ròng toàn cầu. Tài liệu này khi được sử dụng kết hợp với các lộ trình dựa trên khoa học hiện hành sẽ cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức đang tìm cách thiết lập các chiến lược khí hậu mạnh mẽ.

Hướng dẫn cũng đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa chung, hướng dẫn và khuyến nghị cụ thể về: Nguyên tắc hướng dẫn về số không ròng cho tất cả tổ chức; kết hợp số không ròng vào các chiến lược và chính sách; số 0 ròng có ý nghĩa gì ở các cấp độ khác nhau và đối với các loại hình tổ chức khác nhau; thiết lập và điều chỉnh các mục tiêu tạm thời và dài hạn dựa trên sự công bằng, kiến thức khoa học mới nhất, bằng chứng, nghiên cứu và thực hành tốt đã được thống nhất; hành động cần thực hiện để đạt được các mục tiêu này; giảm phát thải khí nhà kính trong chuỗi giá trị; bảo vệ và phục hồi thiên nhiên; tránh phát thải và các đóng góp khác cho khí hậu ngoài chuỗi giá trị; loại bỏ; bù đắp; tín dụng; khiếu nại; giám sát, đo lường và sử dụng các chỉ số phù hợp và nhất quán; công bằng, trao quyền, chia sẻ công bằng và tác động rộng hơn; báo cáo minh bạch và truyền thông hiệu quả.

Tài liệu này nhằm mục đích điều chỉnh các phương pháp tiếp cận theo lãnh thổ để đạt được mức thải ròng bằng 0 (ví dụ: theo quốc gia, khu vực, thành phố) và cách tiếp cận chuỗi giá trị của các tổ chức. Tài liệu này nhằm mục đích tạo điều kiện và hỗ trợ tất cả tổ chức, bao gồm các tổ chức quản trị phát triển chính sách, khuôn khổ, tiêu chuẩn hoặc các sáng kiến khác về net zero để người khác sử dụng.

Tài liệu này nhằm mục đích bổ sung cho các sáng kiến tự nguyện và tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết, để bất kỳ tổ chức nào muốn thực hiện hoặc hỗ trợ yêu cầu về mức thải ròng bằng 0 đều có cách tiếp cận tương tự bất kể sáng kiến đó có liên quan đến sáng kiến nào.

Ngoài ra, nguyên tắc Net Zero giúp mang lại sự rõ ràng và cũng chỉ ra các tiêu chuẩn khác hỗ trợ việc xác minh, định lượng GHG. Hướng dẫn này ngoài việc bổ sung một cách hữu ích cho bộ tiêu chuẩn môi trường ISO 14000, chúng còn đóng vai trò là tài liệu tham khảo để các tổ chức đặt ra các mục tiêu không bằng 0 bằng cách giúp điều chỉnh các nỗ lực hiện có. Nguyên tắc Net Zero cũng cho phép một cách tiếp cận nhất quán hơn để phát triển các sáng kiến và sản phẩm chuyển giao trong tương lai, bao gồm cả các tiêu chuẩn: ISO 14090:2019 Thích ứng với biến đổi khí hậu; ISO 14064-1:2018 Khí nhà kính; ISO 14068-1:2023 Quản lý biến đổi khí hậu.

Phát thải ròng bằng không mang đến cơ hội tuyệt vời để bảo vệ hành tinh của chúng ta, bảo vệ sức khỏe con người, thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và đảm bảo tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Chúng ta phải cùng nhau cam kết thực hiện mệnh lệnh này, thực hiện hành động táo bạo và quyết đoán để chuyển đổi sang nền kinh tế không có lưới.

Bằng cách tuân theo nguyên tắc Net Zero của ISO, các quốc gia không chỉ hoàn thành nghĩa vụ đạo đức của mình mà còn tạo tiền đề cho một thế giới sạch hơn, lành mạnh hơn và kiên cường hơn. Chúng ta hãy nắm bắt thời điểm này và đoàn kết xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả mọi người./.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn