Tư vấn đào tạo
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Tư vấn đào tạo   /   “Tư vấn xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở Việt Nam (TCCS)”

“Tư vấn xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở Việt Nam (TCCS)”

Để giúp các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố,áp dụng TCCS trong các hoạt động của tổ chức đó mà không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn cho các đơn vị xây dựng TCCS phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.